DISK 光碟片相關產業設備耗材及治具

 濺鍍機,射出機,測試機,印刷機,零件,耗材,光碟設備,光碟耗材

                                                  昇鑫精密有限公司                               Tel: (03) 5986350‧5986351   Fax: (03) 5986349

地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業四路3號     Design by 飛黃騰達;